عامليت ثبت نام و فروش اينترنت پرسرعت TD-LTE شركت ارتباطات مبين نت
با شماره پروانه ١٣١٦١
» شارژ آنلاین
» فاکتورها
» باشگاه
» ثبت تیکت
» پرداخت ها
راهکارهای اینترنت پرسرعت
راهکارهای اینترنت بی سیم
مخصوص مجتمع های تجاری و مسکونی
درخواست سرویس

نام *

نام خانوادگی *

کد ملی *

شماره همراه *

شماره تلفن ثابت *

سرویس  

پیشنهاد ویژه

آدرس پستی

آدرس

کد امنیتی

 
تعرفه ها
دانلود فایل تعرفه / لیست قیمت
نوع سرویس پهنای باند محدودیت دانلود در ماه مدت مبلغ (تومان)
L-1-1-1 128Kbps 1GB 1 ماه 10300
L-1-1-3 128Kbps 1GB 3 ماه 30000
L-1-1-6 128Kbps 1GB 6 ماه 52500
L-1-1-12 128Kbps 3GB 12 ماه 115000
L-1-3-1 128Kbps 3GB 1 ماه 15000
L-1-3-3 128Kbps 3GB 3 ماه 43500
L-1-3-6 128Kbps 3GB 6 ماه 84000
L-1-3-12 128Kbps 3GB 12 ماه 162000
L-1-5-1 128Kbps 5GB 1 ماه 19500
L-1-5-3 128Kbps 5GB 3 ماه 57000
L-1-5-6 128Kbps 5GB 6 ماه 109000
L-1-5-12 128Kbps 5GB 12 ماه 210000
L-2-1-1 2Mbps 1GB 1 ماه 13000
L-2-1-3 2Mbps 1GB 3 ماه 38000
L-2-1-6 2Mbps 1GB 6 ماه 72500
L-2-1-12 2Mbps 1GB 12 ماه 140000
L-2-3-1 2Mbps 3GB 1 ماه 19500
L-2-3-3 2Mbps 3GB 3 ماه 57000
L-2-3-6 2Mbps 3GB 6 ماه 109000
L-2-3-12 2Mbps 3GB 12 ماه 211000
L-2-5-1 2Mbps 5GB 1 ماه 25000
L-2-5-3 2Mbps 5GB 3 ماه 73000
L-2-5-6 2Mbps 5GB 6 ماه 140000
L-2-5-12 2Mbps 5GB 12 ماه 270000
L-2-7-1 2Mbps 7GB 1 ماه 30500
L-2-7-3 2Mbps 7GB 3 ماه 89000
L-2-7-6 2Mbps 7GB 6 ماه 170000
L-2-7-12 2Mbps 7GB 12 ماه 330000
L-2-10-1 2Mbps 10GB 1 ماه 39000
L-2-10-3 2Mbps 10GB 3 ماه 114000
L-2-10-6 2Mbps 10GB 6 ماه 218000
L-2-10-12 2Mbps 10GB 12 ماه 420000
L-3-1-1 4Mbps 1GB 1 ماه 15000
L-3-1-3 4Mbps 1GB 3 ماه 44000
L-3-1-6 4Mbps 1GB 6 ماه 84000
L-3-1-12 4Mbps 1GB 12 ماه 162000
L-3-3-1 4Mbps 3GB 1 ماه 20500
L-3-3-3 4Mbps 3GB 3 ماه 60000
L-3-3-6 4Mbps 3GB 6 ماه 114000
L-3-3-12 4Mbps 3GB 12 ماه 222000
L-3-5-1 4Mbps 5GB 1 ماه 29000
L-3-5-3 4Mbps 5GB 3 ماه 84000
L-3-5-6 4Mbps 5GB 6 ماه 162000
L-3-5-12 4Mbps 5GB 12 ماه 313000
L-3-7-1 4Mbps 7GB 1 ماه 35500
L-3-7-3 4Mbps 7GB 3 ماه 103000
L-3-7-6 4Mbps 7GB 6 ماه 198000
L-3-7-12 4Mbps 7GB 12 ماه 384000
L-3-10-1 4Mbps 10GB 1 ماه 45000
L-3-10-3 4Mbps 10GB 3 ماه 131000
L-3-10-6 4Mbps 10GB 6 ماه 251000
L-3-10-12 4Mbps 10GB 12 ماه 486000
L-3-20-1 4Mbps 20GB 1 ماه 65000
L-3-20-3 4Mbps 20GB 3 ماه 189000
L-3-20-6 4Mbps 20GB 6 ماه 363000
L-3-20-12 4Mbps 20GB 12 ماه 700000
L-4-1-1 6Mbps 1GB 1 ماه 11500
L-4-1-3 6Mbps 1GB 3 ماه 33500
L-4-1-6 6Mbps 1GB 6 ماه 64000
L-4-1-12 6Mbps 1GB 12 ماه 124000
L-4-3-1 6Mbps 3GB 1 ماه 24000
L-4-3-3 6Mbps 3GB 3 ماه 69000
L-4-3-6 6Mbps 3GB 6 ماه 134000
L-4-3-12 6Mbps 3GB 12 ماه 260000
L-4-5-1 6Mbps 5GB 1 ماه 33000
L-4-5-3 6Mbps 5GB 3 ماه 96000
L-4-5-6 6Mbps 5GB 6 ماه 184000
L-4-5-12 6Mbps 5GB 12 ماه 356000
L-4-7-1 6Mbps 7GB 1 ماه 41500
L-4-7-3 6Mbps 7GB 3 ماه 120000
L-4-7-6 6Mbps 7GB 6 ماه 231500
L-4-7-12 6Mbps 7GB 12 ماه 450000
L-4-10-1 6Mbps 10GB 1 ماه 53000
L-4-10-3 6Mbps 10GB 3 ماه 154000
L-4-10-6 6Mbps 10GB 6 ماه 295000
L-4-10-12 6Mbps 10GB 12 ماه 572000
L-4-20-1 6Mbps 20GB 1 ماه 78000
L-4-20-3 6Mbps 20GB 3 ماه 227000
L-4-20-6 6Mbps 20GB 6 ماه 435000
L-4-20-12 6Mbps 20GB 12 ماه 842000
L-4-30-1 6Mbps 30GB 1 ماه 109000
L-4-30-3 6Mbps 30GB 3 ماه 317000
L-4-30-6 6Mbps 30GB 6 ماه 608000
L-4-30-12 6Mbps 30GB 12 ماه 1180000
L-4-50-1 6Mbps 50GB 1 ماه 130000
L-4-50-3 6Mbps 50GB 3 ماه 378000
L-4-50-6 6Mbps 50GB 6 ماه 725000
L-4-50-12 6Mbps 50GB 12 ماه 1400000
L-5-1-1 8Mbps 1GB 1 ماه 17000
L-5-1-3 8Mbps 1GB 3 ماه 50000
L-5-1-6 8Mbps 1GB 6 ماه 95000
L-5-1-12 8Mbps 1GB 12 ماه 184000
L-5-2-1 8Mbps 2GB 1 ماه 22500
L-5-2-3 8Mbps 2GB 3 ماه 64000
L-5-2-6 8Mbps 2GB 6 ماه 124000
L-5-2-12 8Mbps 2GB 12 ماه 232000
L-5-3-1 8Mbps 3GB 1 ماه 29000
L-5-3-3 8Mbps 3GB 3 ماه 84500
L-5-3-6 8Mbps 3GB 6 ماه 162000
L-5-3-12 8Mbps 3GB 12 ماه 314000
L-5-5-1 8Mbps 5GB 1 ماه 39000
L-5-5-3 8Mbps 5GB 3 ماه 113500
L-5-5-6 8Mbps 5GB 6 ماه 218000
L-5-5-12 8Mbps 5GB 12 ماه 421000
L-5-7-1 8Mbps 7GB 1 ماه 49000
L-5-7-3 8Mbps 7GB 3 ماه 142500
L-5-7-6 8Mbps 7GB 6 ماه 274000
L-5-7-12 8Mbps 7GB 12 ماه 529000
L-5-10-1 8Mbps 10GB 1 ماه 62400
L-5-10-3 8Mbps 10GB 3 ماه 182000
L-5-10-6 8Mbps 10GB 6 ماه 349000
L-5-10-12 8Mbps 10GB 12 ماه 674000
L-5-20-1 8Mbps 20GB 1 ماه 94000
L-5-20-3 8Mbps 20GB 3 ماه 273000
L-5-20-6 8Mbps 20GB 6 ماه 524000
L-5-20-12 8Mbps 20GB 12 ماه 1015000
L-5-30-1 8Mbps 30GB 1 ماه 135000
L-5-30-3 8Mbps 30GB 3 ماه 393000
L-5-30-6 8Mbps 30GB 6 ماه 753000
L-5-30-12 8Mbps 3GB 12 ماه 1458000
L-5-50-1 8Mbps 50GB 1 ماه 165000
L-5-50-3 8Mbps 50GB 3 ماه 480000
L-5-50-6 8Mbps 50GB 6 ماه 920000
L-5-50-12 8Mbps 50GB 12 ماه 1780000
L-6-1-1 10Mbps 2GB 1 ماه 27000
L-6-2-3 10Mbps 2GB 3 ماه 78500
L-6-2-6 10Mbps 2GB 6 ماه 151500
L-6-2-12 10Mbps 2GB 12 ماه 283500
L-6-3-1 10Mbps 3GB 1 ماه 34500
L-6-3-3 10Mbps 3GB 3 ماه 99500
L-6-3-6 10Mbps 3GB 6 ماه 193000
L-6-3-12 10Mbps 3GB 12 ماه 360000
L-6-5-1 10Mbps 5GB 1 ماه 46000
L-6-5-3 10Mbps 5GB 3 ماه 133000
L-6-5-6 10Mbps 5GB 6 ماه 259000
L-6-5-12 10Mbps 5GB 12 ماه 483000
L-6-7-1 10Mbps 7GB 1 ماه 56000
L-6-7-3 10Mbps 7GB 3 ماه 164500
L-6-7-6 10Mbps 7GB 6 ماه 317000
L-6-7-12 10Mbps 7GB 12 ماه 592500
L-6-10-1 10Mbps 10GB 1 ماه 71500
L-6-10-3 10Mbps 10GB 3 ماه 207500
L-6-10-6 10Mbps 10GB 6 ماه 402000
L-6-10-12 10Mbps 10GB 12 ماه 754000
L-6-20-1 10Mbps 20GB 1 ماه 108500
L-6-20-3 10Mbps 20GB 3 ماه 316000
L-6-20-6 10Mbps 20GB 6 ماه 612500
L-6-20-12 10Mbps 20GB 12 ماه 1146000
L-6-35-1 10Mbps 35GB 1 ماه 157500
L-6-35-3 10Mbps 35GB 3 ماه 458000
L-6-35-6 10Mbps 35GB 6 ماه 887500
L-6-35-12 10Mbps 35GB 12 ماه 1661000
L-6-50-1 10Mbps 50GB 1 ماه 195000
L-6-50-3 10Mbps 50GB 3 ماه 568000
L-6-50-6 10Mbps 50GB 6 ماه 1100000
L-6-50-12 10Mbps 50GB 12 ماه 2060000
L-7-2-1 12Mbps 2GB 1 ماه 34500
L-7-2-3 12Mbps 2GB 3 ماه 99600
L-7-2-6 12Mbps 2GB 6 ماه 193000
L-7-2-12 12Mbps 2GB 12 ماه 360000
L-7-3-1 12Mbps 3GB 1 ماه 42500
L-7-3-3 12Mbps 3GB 3 ماه 123000
L-7-3-6 12Mbps 3GB 6 ماه 237500
L-7-3-12 12Mbps 3GB 12 ماه 445000
L-7-5-1 12Mbps 5GB 1 ماه 55000
L-7-5-3 12Mbps 5GB 3 ماه 160000
L-7-5-6 12Mbps 5GB 6 ماه 310000
L-7-5-12 12Mbps 5GB 12 ماه 580000
L-7-7-1 12Mbps 7GB 1 ماه 67000
L-7-7-3 12Mbps 7GB 3 ماه 194000
L-7-7-6 12Mbps 7GB 6 ماه 375000
L-7-7-12 12Mbps 7GB 12 ماه 702000
L-7-10-1 12Mbps 10GB 1 ماه 84000
L-7-10-3 12Mbps 10GB 3 ماه 244000
L-7-10-6 12Mbps 10GB 6 ماه 472000
L-7-10-12 12Mbps 10GB 12 ماه 882000
L-7-20-1 12Mbps 20GB 1 ماه 127000
L-7-20-3 12Mbps 20GB 3 ماه 369000
L-7-20-6 12Mbps 20GB 6 ماه 715000
L-7-20-12 12Mbps 20GB 12 ماه 1339000
L-7-35-1 12Mbps 35GB 1 ماه 185500
L-7-35-3 12Mbps 35GB 3 ماه 538500
L-7-35-6 12Mbps 35GB 6 ماه 1042000
L-7-35-12 12Mbps 35GB 12 ماه 1950000
L-7-50-1 12Mbps 50GB 1 ماه 232000
L-7-50-3 12Mbps 50GB 3 ماه 674000
L-7-50-6 12Mbps 50GB 6 ماه 1307000
L-7-50-12 12Mbps 50GB 12 ماه 2445000
L-8-2-1 16Mbps 5GB 1 ماه 47500
L-8-2-3 16Mbps 5GB 3 ماه 139000
L-8-2-6 16Mbps 5GB 6 ماه 269000
L-8-2-12 16Mbps 5GB 12 ماه 504500
L-9-2-1 24Mbps 5GB 1 ماه 58500
L-9-2-3 24Mbps 5GB 3 ماه 169500
L-9-2-6 24Mbps 5GB 6 ماه 328500
L-9-2-12 24Mbps 5GB 12 ماه 615000
U-1-1+8GB 128Kbps نامحدود 1 ماه 21900
U-2-1+14GB 256Kbps نامحدود 1 ماه 41900
U-3-1+25GB 512Kbps نامحدود 1 ماه 89000
U-4-1+45GB 1Mbps نامحدود 1 ماه 159000
U-5-1+100GB 2Mbps نامحدود 1 ماه 259000
U-6-1+200GB 4Mbps نامحدود 1 ماه 399000

 هزینه خرید هر گیگابایت ترافیک اضافه برای سرویس های تاسرعت 10 مگابایت در ثانیه از 36,000 ریال تا 10,000 ریال ، 12 مگابایت در ثانیه 40,000 ریال تا 12,000 ریال، 16 مگابایت درثانیه 50,000 ریال تا 17,000 ریال ، 24مگابایت در ثانیه 60,000 ریال تا 21,000 ریال  بر اساس مقدار حجم خریداری شده می باشند.

حجم اولیه کلیه اشتراک ها غیر قابل انتقال به دوره های بعد می باشند.

ضریب اشتراک کلیه سرویس ها 1/6 می باشد.

 مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، سرویس های دارای سرعت بالاتراز 128 کیلوبیت تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی ، دانشگاهی و تحقیقاتی کشورقابل ارائه می باشد.

 حجم ترافیک هدیه سرویس های نامحدود به شرح زیر می  باشد:

U-1+ (5GB-1Mbps+3GB-768Kbps)
U-2+ (9GB-1Mbps+3GB-768Kbps)
U-3+ (15GB-2Mbps+10GB-1Mbps)
U-4+ (30GB-4Mbps+15GB-2Mbps)
U-5+ (60GB-6Mbps+40GB-4Mbps)
U-6+ (120GB-8Mbps+80GB-6Mbps)

در صورت تغییر گروه اشتراک ترافیک و یا مدت زمان باقی مانده کاربر به گروه جدید منتقل نخواهد شد.

حجم استفاده شده بین ساعات 1 تا 7 صبح در سرویس های حجمی  رایگان می باشد به غیر از سرویس های L8 وL9

در ساعات دانلود رایگان سرعت مشترکین سرویس های حجمی بر اساس میزان مصرف در ساعات رایگان در هر دوره و با توجه به حجم مجاز اشتراک و حجم خریداری شده طی دوره و سرعت اشتراک به صورت پویا محاسبه و اعمال می گردد بدین صورت که مشترکینی که بصورت مستمر اقدام به دانلود در این ساعات نمایند ضریب اشتراک بالاتری نسبت به سایر مشترکین بر روی اشتراک آنها در ساعات رایگان اعمال می کردد .

بر روی  سرویس نامحدود اقتصادی سیاست مصرف عادلانه اعمال می گردد و سرعت کاربرانی که بصورت مستمر و خارج از مصرف معمول اقدام به استفاده از این سرویس ها نمایند و یا ایجاد اختلال در شبکه شرکت نمایندتا ابتدای دوره بعد تا حداقل سرعت تضمین شده سرویس ها کاهش میابد.

آپلود مدارک

نام کاربری

کلمه عبور

فایل 1

فایل 2

فایل 3

کد امنیتی

درباره سرعت گستر

تاریخچه:

شرکت سرعت گستر ارتباطات پارسیان در سال 1388 به منظور ارائه خدمات نوین در صنعت IT تاسیس و موفق به اخذ پروانه ISP به شماره 11-16-301 از سازمان تنظیم مقررات رادیویی گردید.

سرعت گستر با جذب نیروی تخصصی و با اتکاء به خداوند متعال بستر مناسبی را در زمینه ارائه سرویس اینترنت ایجاد نمود و با ارائه راهکار های نوین در بستر ارتباطات  بیسیم (Wireless) به یکی از شرکت های پیشگام در این حوزه تبدیل شد و با استفاده از آخرین فن آوری های روز دنیا و تجهیز مجتمع های مسکونی واداری و تجاری به پرسرعت ترین و به روزترین تجهیزات ارتباطی قادر به ارایه سرویس اینترنت پرسرعت به کاربران خود در کوتاه ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت و پایداری ممکن گردیده است.


اهداف و چشم انداز شرکت:

ماموریت و چشم انداز پیش رو شرکت گسترش سطح دسترسی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده تمامی اقشار جامعه از اینترنت و بالا بردن سطح کیفی خدمات و کسب حد اکثری رضایت مشتریان می باشد.

خط مشی شرکت:

شرکت سرعت گستر ارتباطات پارسیان بر این باور است مشتری عضوی از خانواده سرعت گستر می باشد و شرکت متعهد به برآوردن کلیه نیازهای مرتبط با محصول و خدمات آن است.

طراحی و ارائه خدمات با کیفیت برتر در حوزه IT جهت برآوردن نیاز و خواسته های مشتریان و افزایش سهم بازار به کارگیری انواع فناوری های خلاقانه و نوین جهت ارتباط آسان و سریع مشتریان با سازمان ارائه خدمات بهینه با رویکرد بهبود مستمر در جهت رسیدگی موثر در رضایت بخشی به مشکلات و اختلافات مشتریان.

مشتریان:

امروز به پشتوانه سالها تلاش و با اتکا به توان و تخصص و با توجه به محدودیت های موجود در راه توسعه دسترسی آسان و عادلانه به سرویس اینترنت شرکت سرعت گستر مفتخر به ارائه و پشتیبانی سرویس های تخصصی و شایسته مشتریان سخت پسند و آگاه بوده و تلاش می کند ضمن حفظ مشتریان خوش نام ، باشگاهی از مشتریان وفادار را گردهم آورد، تا آنها از تجربه ، کیفیت خدمات و مطلوبیت همراهی و شراکت با سرعت گستر برای دیگران به خوبی یاد کنند.